تعرفه های ثبت نام

 

 

 

  تاریخ شروع مرحله تاریخ پایان مرحله هزینه ثبت نام
مرحله دوم 23/2 45/5 90000 ریال
مرحله سوم 334/4 45/3 5000 ریال
مرحله چهارم 344/3 4566/5 3487874 ریال